گتوزو دو خبرنگار ایتالیایی را کتک زد!

سرمربی میلان که به عصبانیت مشهور است دو خبرنگار ایتالیایی را کتک زد!