سخت ترین سوال زن از همسرش

- سوال زنی که از شوهرش می پرسد : " چه غذایی میخواهی تا درست کنم " این سوال برای آقایان بسیار دشوار است ، چون آنها قدرت تصمیم گیری سریعی ، نسبت به خانم ها ندارند.