خانواده

خانواده یکی از ارکان مهم جامعه می ‌باشد که در سبک زندگی مورد اهمیت فراوان است. تیزر خانواده تمثیلی از یک خانواده ایرانی اسلامی است که هر یک از اعضای این خانواده به عنوان پشتیبان همدیگر می‌باشند. خانواده ‌ای با جمعیت مناسب و سرشار از زندگی.