پیامدهای خطرناک احساس ناکامی

- اگر انسانها احساس ناکامی بکنند ، مدیریت افکارشان را از دست خواهند داد و این حس خطرناکی برای افراد خواهد بود ؛ لذا یکی از پیامدهای جایزه دادن این می شود که افرادی که برنده نمی شوند احساس شکست و نا امیدی کنند که این خود بر روحیه فرد اثرگذار خواهد بود.