ویژگی سبک زندگی رقابتی

- در سبک زندگی که به طور رقابتی باشد ، زندگی تبدیل به میدان جنگ می شود و هدف در آن به قدرت رسیدن و برنده شدن می باشد ؛ که به دنبال آن باعث می شود افراد خیلی از چیزها را زیر پا بگذارند.