زمین کروی نیست بلکه تخت است.

بعضی باور دارند زمین کروی شکل نیست بلکه تخت است_صفیرسبز جایی برای اطلاع رسانی در خصوص مشکلات محیط زیستی و معرفی جاذبه های گردشگری_09368814683_