توقع بی مورد و مساله ساز در خانواده ها

- گاهی اوقات در زندگی ، افراد انتظار دارند که طرف مقابلشان از یک نشانه به بقیه امور پی ببرد ؛ « مثلا خانمی می گوید که شوهرم مرا دوست ندارد ، در حالی که شوهرش می گوید مگر تو نمیبینی که صبح تا شب که کار می کنم ، یعنی تو را دوست دارم » ؛ در این مثال این آقا انتظار دارد که از یک نشانه (کار کردن) همسرش پی ببرد که او را دوست دارد.