تیزر مردان پاک ، زنان پاک

رعایت عفاف باعث می‌ شود که زندگی زیباتر شود. مردی که در زندگی حیا به خرج می ‌دهد و زنی که عفیف است در کنار هم خوشبخت خواهند بود. چرا که زنان پاک از آن مردان پاک و مردان پاک از آن زنان پاک هستند.