لورل و هاردی در فیلم " آقایون متأهل باید به خانه بروند. "

خانم و آقای هاردی تعطیلی روز یکشنبه رو می خواستند در خونه شون بگذرونند. اما در این بین آقای لورل استراحت و آرامش این زوج رو بهم میزنه.
و از هاردی برای بازی گلف دعوت میکنه، در ابتدا هاردی مخالف رفتن به گلف بود ولی این استنلی بود که مؤفق میشه اونو متقاعد رفتن به گلف کنه و . . .