راهکار ارتباط مؤثر: توجه به تفاوت فرهنگی (3)

- گاهی اوقات تفاوت فرهنگ بین عروس و داماد ، باعث اختلافات و سوء تفاهم های غلط می شود ، که در اینجا ضروری است همون دوران ابتدای نامزدی ، دو طرف آداب و رسوم های یک دیگر را به طرف مقابل اطلاع بدهند.