راهکار ارتباط مؤثر: توجه به تفاوت فرهنگی (1)

- وقتی یک پیام غیر کلامی می خواهد تفسیر بشود ، حتما نیاز به توجه به فرهنگ مکانی آن قول می باشد ، چون در بستر یک فرهنگ خاص ، یک کلامی یک مفهوم خاصی دارد و در جایگاه فرهنگی دیگر ، مفهوم دیگری دارد ؛ مثلا در یکی از شهر های ژاپن فرهنگ آن ها اینطور است که در مهمانی ، به عنوان تشکر از میزبان غذا را با صدا و ولع زیاد می خورند ، که این نوع حرکت در ایران ، شاید بسیار مذموم باشد.