پیام های غیرکلامی قرآن

- «تمشی علی الاستحیاء» پیام غیر کلامی با راه رفتنی که نشان دهنده حیاء فرد می باشد.
- «عبس و تولّی» پیام غیر کلامی برای ناراحت شدن از کسی می باشد.