باغ : شاعر حسن اسدی ،شبدیز "آوای دکلمه لیلا موسوی

باغ
بشکنددستی که درآفاق،شبگسترشده!
ننگ برتوفان،که درگلشن،خزان آورشده!

ماهِ تابان،آن سبکپروازِدشتِ آسمان
درقفس جان می کَندبابالِ خاکسترشده!

دربهارآرزو،پژمرده ازناکامی ام
باغ کی زیباشودبالاله ی پر پرشده؟!

درسبوی خنده ی شیرین لبان،جزآه نیست!
عاشقان رامی کُشدزهری که درساغرشده!

کی توانم دیدآیا؟درکویرتشنگی
کینه ی دریادلان،دریای پهناورشده

کی توانم دیدآیا؟ درسپهرابرپوش
نعره ی آتش زبانان،رعدروشنگرشده

آه خواهم دیدآیا؟آفتابِ شب شکن
باردیگرچون عقاب عشق،آتشپرشده

درکنارسایه ی شبدیز،نجوا می کنم
بشکنددستی که درآفاق،شبگسترشده!

شاعر : استاد حسن اسدی شبديز

خوانش دکلمه : لیلا موسوی