پیام های فاصله گرفتن افراد در کنار هم (2)

- از نوع تعاملات و ارتباطات افراد یک جمع و جامعه ای می توان به میزان صمیمیت و حسشان به همدیگر ، پی برد ؛ مثلا از نوع دست دادن و نگاه و توجه و فاصله نشستن همدیگر می توان فهمید که چقدر اتحاد و یا بر عکس آن ، کدورت و یا بی میلی به یکدیگر ، بین آن ها می باشد.
- یک روحانی باید قدرت مشاهده و دقت و تیزبینی خود را در تبلیغ زیاد کند و با مشاهده افراد به نوع حس آن جمع نسبت به یگدیگر پی ببرد ؛ که این امر برای تبلیغ مخاطب بسیار مفید است.
- یک فرزند از نوع ارتباط و یا حتی فاصله نشستن پدر و مادر در منزل ، می فهمد که والدین او چه حسی به همدیگر دارند مثلا اگر همسر ، غذای شوهرش را با فاصله یک گوشه میزارد و با فاصله ای دور در منزل با شوهرش می باشد ، می توان فهمید که عشق و علاقه بین آنها کم است.