پیام سکوت در مقابل دیگران

- سکوت هم یکی از موارد و ارتباطات غیر کلامی است که نشان دهنده پیام های گوناگون در شرایط مختلف ، می باشد ؛مثلا سکوت در مقابل پرسش کسی ،این پیام را دارد که فرد ،جاهل و نادان هست و یا اینکه که از آن سوال ناراحت شده است و یا اینکه ارزشی برای آن قائل نیست و پیام های گوناگون دیگری طبق شرایط و جایگاه های مختلف خواهد داشت.
- مثال معروف که در بین عوام هم مورد قبول می باشد ، این که سکوت نشانه رضایت است.