انتقال پیام با زبان بدن (2)

- نوع نشستن افراد در مقابل دیگران ، می تواند پیام های مختلفی را برساند ؛ مثلا فرد در مقابل دیگران دو زانو بنشیند ، این را می رساند که او مودب است و شخص مقابل برای او دارای اهمیت و احترام والاست ؛ اگر خیلی راحت ، چهار زانونشسته و تکیه کند ، پیام دیگری دارد.
- قدیمی ها نسبت به زبان بدن بسیار حساس بودند و مثلا مقابل بزرگترها ،هرگز پای خود را دراز نمی کردند ؛ چرا که اگر این کارها را انجام می دادند این پیام را می رساندند که با فرد مقابل هیچ تعارف و رودربایستی ندارد و بلکه خیلی خودمانی هستند.