انتقال پیام با زبان بدن (1)

- زبان بدن عبارت است از : وضعیت قرار گرفتن و حرکت کردن اعضای بدن.
- از راه رفتن یک فرد که به گونه های مختلف صورت می گیرد ، می توان برداشت های گوناگونی ، صورت بپذیرد ؛ مثلا تند می رود یعنی عجله دارد و مضطرب و دارای استرس است ؛ آرام می رود چون یا خونسرد و یاخسته است.
- نوع نشستن افراد در جلسات و همایش ها با توجه به احوالات خود ، مختلف است.