شخثیت افراد بر اساس تن صدا

- در یک آزمایش از پیش طراحی شده، یک متن خاص را به خانم و آقایی دادند و در یک همایش، در پشت صحنه از آنها خواستند آن متن را به ۴ لحن مختلف بخوانند ؛ بعد از این آزمایش مردم درباره شخصیت این لحن ها ، تصورات گوناگونی پیدا کردند .
- در ارتباط با دیگران باید به این نکته توجه کرد که تن صدا در نوع پیام ما خیلی تاثیرگزار می باشد.