انتقال پیام های کلام با تن صدا

- تن صدا از آنجا که همیشه با ارتباطات کلامی همراه است ، دارای اهمیت ویژه ای می باشد ؛ چون هر کلمه ای امکان این را نداردکه به تنهایی و بدون کمک تن صدا گفته شود.
- با تن صدا می توان ، کلمه ای خاص را با پیام های مختلف انتقال داد.
- تن صدا به خصوص در جایی که مخاطب ، دیده نمی شود و تمام کانال های ارتباطی به استثناء صدا ، بسته است ؛ اهمیت تن صدا بیشتر می شود ؛ که اگر به درستی رعایت نشود ممکن است باعث سوء تفاهم هایی گوناگون شود.