میزان صمیمیت با شیوه نگاه

- یکی از کانال های ارتباطی غیر کلامی با دیگران ، نگاه است.
- اینکه به چه کسی چگونه و چه مقدار نگاه می شود ، پیام دارد ؛ که می تواند ملاکی برای سنجش صمیمیت باشد .