تریلر رسمی فیلم Cockpit 2017

کابین خلبان یک داستان مبتنی بر حوادث واقعی است. این داستان به دنبال پروازی است که از بمبئی به کلکته می رود و از هوای بد بو و بد برخوردار است. فیلم به عنوان خلبان، کاپیتان Dibyendu Rakshit (که توسط Dev بازی می کند) دنبال خواهد کرد، تلاش برای فرود هواپیما، حتی با موتورهای آسیب دیده است.
"دانلود فیلم Cockpit 2017"