راهکار مشکل بدخوابی در نوجوانان (2)

- در فضای شب ، سیستم روانی انسان انتظار نور زیاد ندارد ، چرا که روشنایی برای روز است ؛ و همچنین انتظار سر و صدا و هیجان را از انسان ندارد.
- برای خوابیدن ، مقدمه ای که باید فراهم شود ، آرامش است.
- بعضی از قوانین و انتظارات در مسیر زندگی روزانه که باعث می شود فرزندان دیر بخوابند را باید تغییر داد.
- چرخه خواب و بیداری برای نوجوانان باید اصلاح شود و این طور نباشد که به تبعیت از بزرگترها در عصر مجبور به خوابیدن شوند.