راهکار از بین بردن دلشوره و نگرانی

- در روانشناسی این نکته ذکر شده است که وقتی یک مشکل یا نگرانی و دلشوره ای برای فرد ایجاد شد ، جهت رفع آن چهار سوال را به صورت ذهنی حل کند ؛ ۱-اینکه آن مسئله ، چقدر در واقع اهمیت دارد؟...۲-چقدر احتمال دارد آن مسئله رخ بدهد؟...۳-بدترین اتفاقی که احتمال دارد بیفتد ، چیست؟...۴-در بدترین اتفاق ، باید چه کار شود؟...