درمان افسردگی و سرخوردگی

- کسانی که به علت سرخوردگی و شکست هایی که در زندگی داشته اند ، زندگی برای آنها بدون جاذبه و لذت شده است ، اینها ابتدا باید از درمان دارویی شروع کنند و الا حتی اگر دیر اقدام شود ، ممکن است به خودکشی هم دست بزنند ، چون احساس بی مصرفی و افسردگی در آنها ایجاد می شود.
- برای درمان فرد افسرده ، اگر با گفتگو و در کنار نشستن با او سبب تغییر روحیه برایش شود ، دیگر نیازی به مراجعه به روانپزشک نیست و الا باید رجوع شود ، چون خیلی وقتها به خاطر تغییر فیزیولوژی بدن و کمبود ویتامین و ... سبب دگرگونی اخلاق و روحیه در بدن می شود.