شیوه صحیح حضور در فضای مجازی

- اگر شبکه های فضای مجازی باعث شود که از حق گفتگو با همسر و توجه به فرزندان کاسته شود ، اینها به استرس و فشار درونی تبدیل می شود.
- افرادی که هر لحظه بدون محدودیت به فضای مجازی متصل می شود و قدرت کنترل وسوسه ندارند ، اینها باید محدودیت هایی برای خودشان ایجاد کنند که راحت در هر لحظه نتوانند دسترسی به فضای مجازی داشته باشند.