ویژگی های برنامه ریزی صحیح (2)

_ در برنامه ریزی کارها باید تنوع صورت بگیرد ، به طوری که نشاط برای اجرای برنامه برای انسان وجود داشته باشد.
- مدیریت زمان براساس کارها ، این طور است که اولویت بندی صورت گرفته شود که چه کارهای مهمتری باید اول ، انجام شود ، یعنی موقعیت سنجی برای کارها لحاظ شود.