ویژگی های برنامه ریزی صحیح (1)

- برای برنامه ریزی بهتر باید ، برنامه ها مطابق روحیات و شرایط زندگی فرد باشد.
- برنامه ریزی باید دارای انعطاف باشد و همچنین در آن شیفت بندی برای کارها لحاظ شود.