راهکار از بین بردن حواس پرتی

- بنابر دستورالعمل های اخلاقی برای تمرکز حواس بیشتر ، انسان باید در کارهاش خدا را به یاد آورد.
- و بنابر مبانی روانشناسی برای تمرکز بیشتر ، انسان باید برای کارهای خود زمانی تعیین کند که در همان زمان ذهن خود را با آن کار همراه کند.