علت افسردگی و اضطراب و راه مقابله با آن

- افسرده کسی است که در گذشته مانده است و همواره از گذشته خودش ناراحت است و مدام خود را سرزنش می کند.
- فرد مضطرب نسبت به آینده دچار ناراحتی است.
- افراد وسواس در زمان حال خود دچار ناراحت اند که به طور مثال آیا نماز و یا وضویشان را درست انجام داده اند یا نه؟
- برای داشتن حال و هوای خوب ، انسان باید از گذشته خود عبور کند و برای عبور کردن از گذشته باید ، حق گذشته خوب ادا شود و ادا کردن حق آن ، این طور است که حضور و توجه کامل در گذشته داشته باشد و حواس خود را خوب جمع کند.