کبوتر بلند پرواز ایرانی

انجمن کبوتر بلند پرواز ایرانی A-kbpi کبوتر های بام بنده یکی از گنجه های نرهای سیاهی