واکنش مردم ایتالیا به صدای «قرآن»

واکنش مردم ایتالیا به صدای «قرآن»
اشک های این مردم پاک فطرت دیدنی است