نکند باز من عاشق شده ام سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی دکلمه: پیام بخشعلی

نکند باز من عاشق شده ام
سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی
دکلمه: پیام بخشعلی