مردها سروده و دکلمه: سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی

مردها
سروده و دکلمه: سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی