وادی حیرت سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی دکلمه: پیام بخشعلی

وادی حیرت
سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی
دکلمه: پیام بخشعلی