می ترسم سروده و دکلمه: استاد مرتضی کیوان هاشمی

می ترسم
سروده و دکلمه: استاد مرتضی کیوان هاشمی