طرح های سه بعدی خاص

بطور کلی طرح های سه بعدی در کف خیلی بیشتر از طرح های سه بعدی که در دیوار و دیگر نقاط طراحی داخلی میتواند احساس و انرژی محیط را به شخص القا کنند،تصاویر سه بعدی که اکثرا نمایش داده میشوند شامل طرح های اقیانوس یا دلفین یا سقوط اما این طرح های حاضر نمونه های خلاق اینها و نمونه هایی خاص از سه بعدی هستن