پس امامتون کو ؟؟!

تا حالا اینجوری بهش فکر نکرده بودم .... چند کلامی از مهدی ملکی