رهاسازی پلنگ رودسر

صفیرسبز_اولين فیلم از «آرزو» پلنگ آسیب دیده رودسر پس از طی دوره درمان در ارتفاعات جنگلی زیستگاهش در رودسر