سپتیک تانک پلی اتیلن تصفیه فاضلاب

سپتیک تانک پلی اتیلن مخزنی است که توسط یک دیواره به دو بخش نامساوی تقسیم شده است.در بخش اول مواد و ذرات درشت ته نشین شده و در کف مخزن پلی اتیلن انباشته می شوند. چربی ها و روغن های شناور نیز بر روی سطح مایع درون سپتیک تانک تجمع می نمایند.