آسیب پذیری جدید (2018) ضدویروس پادویش

درود
با بهره برداری از این آسیب پذیری میتوان باعث ایجاد اختلال در هسته اصلی ضدویروس پادویش گردید ، این آسیب پذیری طی بررسی های صورت گرفته در نسخه های سازمانی این محصول نیز قابل اجرا است.
مهران رضوی