دروغگویی امن پرداز در جلوگیری از باج افزارها

ویدیو از آپارات دانلود شده ولی خود من هم تست کردم
پادویش دروغی بیش نیست
فقط به خاطر امنیت ایرانی اطلاع رسانی کردم
خود دانی