دیرین دیرین_این قسمت : #وی_لوک_هلمز

صفیرسبز جایی برای اطلاع رسانی در خصوص مشکلات محیط زیستی و معرفی جاذبه های گردشگری_09368814683ابوالقاسم کریمی(فرزندزمین)