یک روز می فهمی سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی دکلمه: پیام بخشعلی

یک روز می فهمی
سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی
دکلمه: پیام بخشعلی