مهربانی سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی شعرخوانی: به اتفاق استاد عالی پیام در جمع شاعران نیشابور

مهربانی
سروده استاد مرتضی کیوان هاشمی
شعرخوانی: به اتفاق استاد عالی پیام در جمع شاعران نیشابور