پندار پرنده : شاعر منصور خورشیدی با صدای علی محمدی

می‌ترسم
سفر کنم وسنگ
اندوه صخره‌ها را
روی پندار پرنده
سنجاق کند

وترازنامه‌ی دشت
عظیم تر از دریا
نبض تمام هستی را
به منشور کف
بسپارد

منصور خورشیدی