آدرس اشتباهی از شرافت!

تا حالا اینجوری بهش فکر نکرده بودم ... چند کلامی از مهدی ملکی