راهکار از بین بردن مشغله های ذهنی

- مرحله اول : شناسایی کارها و تصمیمات نا تمام و عقب افتاده
- مرحله دوم : تصمیم نهایی و جدی بر انجام کارهای عقب افتاده ایی که نیاز و مفید می باشد.
- مرحله سوم : کارهای عقب افتاده را بعد از بررسی بر یک زمان خاصی تعویق شود که در همان رمان به ان رسیدگی شود که تا آن موقع ، ذهن انسان خالی و بدون درگیری و استرس باشد.