ناآرامی و اضطراب با کم شدن ایمان و معنویت

گناه باعث بی قراری و اضطراب افراد می شود ، چرا که فرد بر خلاف قوانین فطرت خویش عمل کرده و این باعث نا آرامی او می شود.