هییت تعزیه خوانی حضرت قمر بنی هاشم شهریار 24-03-1396

هییت تعزیه خوانی حضرت قمر بنی هاشم شهریار 24-03-1396 تصویربرداری و تدوین: حسین نفریه