مصاحبه با محمدیان پیام بهرام پور در مورد سمینار آنتونی رابینز

مصاحبه با محمد پیام بهرام پور در زمینه ی سمینار خبرگی در کسب و کار آنتونی رابینز که توسط وبسایت آموزشی علی محمدیان انجام شده است
www.alimohammadina.com